Historie

De afgelopen jaren hebben we ontzettend hard gewerkt aan het realiseren van het plan voor Blaricum aan Zee. We hebben talloze gesprekken gevoerd met betrokken partijen en in goed overleg met de gemeente is het plan voortdurend aangescherpt en aangepast. We hebben diverse onderzoeken laten uitvoeren om het plan te toetsen op haalbaarheid en de impact op de natuur.

Tijdlijn

Hieronder een korte beschrijving van het proces tot nu toe.

Sinds 2014

De gemeente doet een open uitnodiging aan partijen om met ideeën te komen voor de recreatieve ontwikkeling van Voorland Stichtsebrug, die past binnen de Structuurvisie. Initiatiefnemer Jan Geesink komt het een plan voor de ontwikkeling van een klein ‘dorpje’ waar verschillende functies samenkomen. De gemeente is enthousiast over het idee en er wordt besloten het verder uit te werken.

Juni 2015

In juni 2015 presenteert de Jan Geesink het plan aan vertegenwoordigers van de gemeenteraad. De Raad spreekt op 23 juni 2015 haar enthousiasme voor het plan uit en neemt een motie aan voor verdere uitwerking van het plan.

Juli 2015

Juli 2015 spreekt de Vereniging Vrienden van het Gooi zich uit tegen het plan en de positieve reactie daarop van de gemeenteraad.

September 2015

Vanaf september 2015 voeren het Projectbureau Blaricummermeent en de initiatiefnemer gesprekken met Staatsbosbeheer (eigenaar van de grond), Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland over het plan. De partijen staan niet onwelwillend tegenover de voorgestelde ontwikkeling. Op basis van de gesprekken met SBB en RWS wordt het plan op verschillende punten aangepast om de bescherming van de natuurwaarden en de waterkwaliteit te waarborgen.

Voorjaar 2016

In het voorjaar van 2016 laat de initiatiefnemer op verzoek van de Provincie Noord-Holland een Ecologische onderbouwing van het plan opstellen door bureau Royal Haskoning DHV om de impact van het plan in kaart te brengen.

Juni 2016

Begin juni 2016 werpt de provincie Noord-Holland onverwachts bezwaren op. Omdat het gebied onderdeel is van Natuur Netwerk Nederland (NNN) is een recreatieve ontwikkeling volgens de Provincie niet mogelijk. Initiatiefnemer en gemeente zijn over deze reactie zeer verbaasd. De provincie was destijds namelijk betrokken bij het opstellen van de Structuurvisie waarin de recreatieve ambities voor het gebied Voorland Stichtsebrug worden beschreven en richtlijnen en kaders daarvoor werden opgesteld. Het college van B&W van de gemeente verwoordt het ongenoegen over de houding van de provincie in een memo aan de raad op 21 juni 2016. In een hierop volgend gesprek geeft de provincie aan wel mee te willen denken over mogelijkheden om de ontwikkeling toch mogelijk te maken.

Eind 2016 – begin 2017

Eind 2016 en begin 2017 wordt er op verzoek van het projectbureau Blaricummermeent een verkeersonderzoek uitgevoerd door Goudappel Coffeng. Conclusie: verkeerskundig gezien zijn er tegen Blaricum aan Zee geen bezwaren.

Zomer 2017

Naar aanleiding van alle gevoerde gesprekken stelt de initiatiefnemer een notitie op waarin een aantal verschillende varianten van Blaricum aan Zee wordt voorgesteld. Zo wordt een alternatieve locatie voorgesteld: meer naar het Zuiden zodat er meer afstand ontstaat tot het natuurgebied. Initiatiefnemer vraagt de gemeente om een principebesluit over te nemen over Blaricum aan Zee. Verdere uitwerking van het plan zal plaatsvinden zodra bekend is of de gemeente zich echt hard wil gaan maken voor realisatie.

Maart 2018

De gemeenteraad stemt unaniem voor realisatie van Blaricum aan Zee.